Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład.

Warunki materialne, formalne oraz procedura.

Omawiane w tym miejscu zwolnienie nie ma charakteru całkowitego. Następuje poprzez zwrot części wcześniej zapłaconego podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej.

Podstawa prawna

Stosownie do art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności

 2. prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

 3. nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym

-przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Katalog działalności

Ze zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej mogą korzystać tylko określone rodzaje działalności (ich zakres jest określony przez odwołanie do kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności). Są to m.in.: wydobywanie węgla kamiennego; produkcja soków z owoców i warzyw; produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; produkcja słodu; produkcja tkanin, produkcja papieru i tektury; produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych; wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja barwników i pigmentów; produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; produkcja szkła, produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych ;produkcja metali szlachetnych, ołowiu, cynku i cyny, miedzi, produkcja cementu, odlewnictwo

Przepis ten nie wyklucza prawa do zwolnienia, jeżeli podmiot oprócz powyższej działalności prowadzi jeszcze działalności w obszarach, które są niewymienione w tych obszarach.

Pojęcie zakładu energochłonnego.

Zakładem energochłonnym jest zakład wykorzystujący energię elektryczną, u którego udział zakupu energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 3% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział (wyliczenia tego należy dokonać w odniesieniu do roku podatkowego danego podmiotu, a nie roku kalendarzowego).

Za zakład energochłonny nie może być uznany zakład mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wydzielona część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalną całość, nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podsumowując, ustawodawca w art. 31d ust. 2 ustawy wyznaczył jedynie minimalną wielkość, jaką zorganizowana część przedsiębiorstwa (zakład energochłonny) klasyfikowana do odpowiedniego kodu PKD musi spełniać aby być uprawnionym do złożenia wniosku o zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Współczynnik energochłonności – udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej

Koszty wykorzystanej energii

Wartością zakupu energii elektrycznej jest suma kwot wskazanych na fakturach VAT zakupu energii elektrycznej w roku, dla którego jest ustalana wartość zakupu, pomniejszona o podatek VAT. Przy tym momentem zakupu energii elektrycznej zaliczanym do wartości zakupu wyrobów węglowych w danym roku jest data sprzedaży wskazana na fakturze VAT.

Koszty opłat dodatkowych (m.in. opłaty dystrybucyjne) nie są podatkami, zatem nie mogą być zaliczone do kosztów nabycia energii elektrycznej.

Norma prawna wynikająca z art. 31d ust. 2 u.p.a. w żaden sposób nie ogranicza zakresu kosztów energii elektrycznej branych pod uwagę przy obliczaniu progu energochłonności, jedynie do tych związanych bezpośrednio z określoną działalnością PKD z katalogu określonego w art. 31d ust. pkt 1 u.p.a.

Wartość produkcji sprzedanej

Należy wskazać, że regulacje akcyzowe, jak również inne przepisy podatkowe nie definiują pojęcia wartości produkcji sprzedanej.

Zasadne jest zatem odwołanie się do corocznie wydawanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej w oparciu o delegacje wynikającą z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068).

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie badań statystycznych produkcja sprzedana przemysłu jest to wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu.

do wartości produkcji sprzedanej powinna być zaliczana wyłącznie wartość własnej produkcji wyrobów gotowych Tym samym towary nabyte w celu dalszej odsprzedaży nie powinny być zaliczane do wartości produkcji sprzedanej.

Za moment sprzedaży należy uważać:

 1. Przy sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa - datę sprzedaży uwidocznioną na fakturze.

 2. Przy produkcji wytworzonej nie zaliczonej do sprzedaży, a traktowanej na równi ze sprzedażą - datę fizycznego przekazania wyrobów.

 3. Przy realizacji usług:

  1. datę zapłaty za usługi - w przypadku usług płaconych z chwilą ich odbioru,

  2. datę odbioru usługi - w pozostałych przypadkach, np. usług nie wykonywanych w zakładach własnych, a u usługobiorcy w mieszkaniu i rozliczanych dopiero po potwierdzeniu odbioru usługi".

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oprócz powyższych istotnych warunków materialnych art. 31d ust. 1 w pkt 3 u.p.a. wskazuje, że prawo do zwolnienia od akcyzy przysługuje tylko tym podmiotom, które prowadzą księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Warunek ten ma znaczenie praktyczne, ponieważ ułatwi naczelnikowi skarbowemu weryfikację, czy dany podmiot spełnia warunek energochłonności i w jakiej wysokości może otrzymać zwrot akcyzy.

Zakres zwolnienia od akcyzy

W myśl art. 31d ust. 3 ustawy, kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej "kwotą zwracanej częściowo akcyzy", oblicza się według następującego wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych),

K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek,

W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym, za który składany jest wniosek

Jednocześnie należy pamiętać, że zwrot akcyzy jest dokonywany po zakończeniu roku podatkowego, a nie kalendarzowego. Zatem wyżej wymienione wyliczenia powinny dotyczyć roku podatkowego, a nie kalendarzowego.

Procedura zwrotu akcyzy

Jak już zostało wskazane powyżej, zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych jest dokonywane przez zwrot. W tym celu podmiot jest zobowiązany złożyć wniosek o zwrot do wyznaczonego naczelnika urzędu skarbowego. Również sam zwrot dokonywany będzie przez naczelnika urzędu skarbowego.

O wysokości zwrotu naczelnik urzędu skarbowego będzie orzekał w drodze decyzji. Zwrot kwoty zwracanej powinien być dokonany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o zwrot. Decyzja i sam zwrot będą dotyczyły całego roku podatkowego danego zakładu energochłonnego.

Przepisy ustawy akcyzowej ani przepisy wykonawcze nie określają wzoru takiego wniosku, ale wskazują, co musi on zawierać. Stosownie do treści art. 31d ust. 7 u.p.a. wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby;

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

 3. numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 4. numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;

 5. określenie kwoty akcyzy zwracanej częściowo, o zwrot której ubiega się wnioskodawca;

 6. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy;

 7. określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek;

 8. oświadczenie wnioskodawcy o:

  1. wykonywanej działalności gospodarczej uprawniającej do zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej, wraz z podaniem kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

  2. prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Oprócz samego wniosku zakład energochłonny zobowiązany jest również do załączenia dokumentów, na podstawie których określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy odliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy.

Kancelaria prawno - podatkowa, doradca podatkowy Dariusz Powaga.
Naszą ofertę stanowi: doradztwo podatkowe, obsługa prawno-podatkowa firm, akcyza, cło, podatek od gier, VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, egzekucja administracyjna, rachunkowość, reprezentacja w czasie kontroli podatkowych a także bieżąca obsługa księgowa i rachunkowa firm i osób prywatnych. Specjalizujemy się także w zakresie obsługi prawno-podatkowej Polaków za granicą. Porady prawne i podatkowe dla Polaków w Wielkiej Brytanii.