Doradztwo Podatkowe

Kancelaria w oparciu o 23 letnie doświadczenie zawodowe w organach ministerstwa finansów specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z podatkiem akcyzowym, prawem dewizowym, cłami i podatkiem od gier.

Kancelaria zapewnia również profesjonalną obsługę prawno-podatkową w zakresie::
:: doradztwa podatkowego
:: reprezentacji przed organami celnymi, podatkowymi, kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi
:: stałej reprezentacji podczas kontroli podatkowej (w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia    kontroli podatkowej, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli    podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych)
:: prowadzenia postępowań przed organami administracji
:: reprezentowania przed sądami podczas postępowań sądowo-administracyjnych
:: występowania o interpretacje podatkowe
:: sporządzania akt weryfikacyjnych
:: występowania o udzielenie koncesji, zezwoleń, pozwoleń
:: udzielania opinii prawnych
:: udzielania wyjaśnień dotyczących zmian prawa podatkowego oraz najważniejszych zagadnień    wynikających z orzecznictwa
:: sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
:: egzekucji administracyjnej
:: organizowania szkoleń z zakresu prawa podatkowego
:: obsługi Klientów przebywających za granicą w kontaktach z polską administracją podatkową i celną
:: nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa
:: tworzenia nowych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego
:: zakładania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na terytorium Polski
:: obsługi podatkowej organów statutowych, doradztwo przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych
:: zmian formy prawnej podmiotów oraz łączenie i podział spółek prawa handlowego
:: nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
:: likwidacji spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców
:: przeprowadzania analizy prawno-podatkowej dokumentacji
:: legalizacji i zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski

Kancelaria prawno - podatkowa, doradca podatkowy Dariusz Powaga.
Naszą ofertę stanowi: doradztwo podatkowe, obsługa prawno-podatkowa firm, akcyza, cło, podatek od gier, VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, egzekucja administracyjna, rachunkowość, reprezentacja w czasie kontroli podatkowych a także bieżąca obsługa księgowa i rachunkowa firm i osób prywatnych. Specjalizujemy się także w zakresie obsługi prawno-podatkowej Polaków za granicą. Porady prawne i podatkowe dla Polaków w Wielkiej Brytanii.