Koncesja na paliwa

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót za granicą, wymaga koncesji oraz których przewóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przewożących, zgodnie z którym przedsiębiorstwa energetyczne, podmioty oraz przedsiębiorcy zagraniczni wykonujący działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami za granicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są zobligowani do złożenia wniosku o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.), w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 16 stycznia 2017 r. W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji w wyżej wymienionym terminie, koncesję wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia wniosku.
W związku z tym informujemy, iż nasza kancelaria zajmuje się aktualizacjami koncesji oraz składaniem wniosków o koncesję w pełnym zakresie usług.